AAU logo

Nu kan AAU-ansatte og studerende benytte Zoom til undervisning og møder

Alle ansatte og studerende tilbydes nu muligheden for fra onsdag d. 29. april 2020 også at benytte videokonference-systemet Zoom via nyindkøbt AAU-instans (AAU Zoom).

Lagt online: 29.04.2020

Zoom er et meget brugervenligt videokonference-system, der kan honorere mange af de behov, som enten ikke er dækket eller ikke dækket tilstrækkeligt af det hidtidige systemlandskab på AAU, herunder Skype for Business og Teams. Med en AAU-instans sikres brugerne desuden en række af de meget anvendelige funktioner, som ikke indgår i gratis-versionen. Er du eksisterende ZOOM-bruger af gratis-versionen og benytter din AAU-mailadresse til at logge på med, skal du fremover bruge den nye AAU Zoom – se hvordan i vejledningerne. 

Ligesom Skype for Business og til dels Microsoft Teams kan AAU Zoom benyttes på en sikker måde, som er i overensstemmelse med GDPR-reglerne (husk dog at læse vejledninger til brugen). 

Fordele ift. undervisning og uddannelse

  • Synkron undervisning på store hold med break-outs til gruppearbejde (AAU Zoom kan håndtere op til 300 deltagere i møder, studerende har indkaldt til, og 500 deltagere i møder, som ansatte har indkaldt til). 
  • Masteruddannelser, hvor der gennemføres aktiviteter som oplæg med præsentation, workshops, gruppearbejde mv. 
  • Studerende kan selv initiere videoopkald og planlægge videomøder med AAU-eksterne deltagere. 

Fordele ift. forskning

  • Forskningsmøder, netværk, webkonferencer mv. 

 

Hvordan kommer jeg i gang med AAU Zoom 

Hvis du gerne vil i gang med at benytte AAU Zoom, kan du som ansat installere det fra Software Center på din AAU-computer og som studerende finde vejledninger til download af programmet her

Du kan finde alle vejledninger til brugen af AAU Zoom her

Der er i vejledningerne vigtige informationer, som du bør læse, inden du går i gang med at bruge AAU Zoom. 

AAU Zoom kan bruges via Windows, Mac, Linux og mobile enheder. AAU Zoom er ikke integreret med AAU’s klassiske videokonference. 

Vi oplever i øjeblikket, at opdateringer og nyt software via Software Center distribueres langsommere end normalt, hvor vi sidder på campus. Vi beder dig have tålmodighed, hvis du ikke kan se Zoom-applikationen i Software Center endnu. Har du akut brug for at komme i gang med at bruge AAU Zoom, så kontakt os endelig.  

Har du problemer med at hente programmet eller komme i gang med brugen af det, er vi som altid klar til at hjælpe dig med support. Kontakt os på support@its.aau.dk eller tlf. 99402020. 

 

-------- English

 

AAU employees and students can now use Zoom for classes and meetings

All employees and students are now offered the opportunity to use the Zoom video conferencing system via a newly purchased AAU instance (AAU Zoom). Zoom will be available from Wednesday the 29th of April 2020. 

Zoom is a highly user-friendly video conferencing system that meets many of the requirements that are not covered, or not covered sufficiently, by the previous system landscape at AAU, including Skype for Business and Teams. An AAU-instance also ensures users a number of highly useful features that are not included in the free version. If you are an existing user of the free version of Zoom and use your AAU email address to sign in, you will need to use the new AAU Zoom from now on – find out how in the instructions.

Just like Skype for Business and partly Microsoft Teams, AAU Zoom can be used safely in accordance with the GDPR rules (but remember to read the user instructions).

Benefits in terms of teaching and education:

  • Synchronous teaching of big teams with break-outs for group work (AAU Zoom can handle up to 300 participants for meetings that students have called for, and 500 participants for meetings called for by employees).
  • Master’s programs carrying out activities such as presentations with visual materials, workshops, group work, etc.
  • Students can initiate video calls autonomously and schedule video meetings with external AAU participants.

Benefits in terms of research:

  • Research meetings, network, web conferences, etc.

How do I start using AAU Zoom

If you would like to start using AAU Zoom, you can install it from the Software Center on your AAU computer. Instructions for students on how to download the program can be found here.

Find all instructions for using AAU Zoom here.

AAU Zoom can be used on Windows, Mac, Linux and mobile devices. AAU Zoom is not integrated with AAU’s standard video conferencing system.

At the moment we experience that updates and new software via Software Center are distributed slower than when all employees are on campus. We ask you to have some patience if you do not see the Zoom application in Software Center yet. If you have an urgent need to use Zoom then please contact us.

If you have trouble downloading the program or getting started using it, we are always ready to help you with support. Contact us at support@its.aau.dk or tel. +45 9940 2020.