AAU logo

SERVICE FRA ITS VED ARBEJDSMARKEDSKONFLIKT

It Services (ITS) har søgt at vurdere, hvilke konsekvenser den varslede konflikt (strejke/lockout) vil få for den service, ITS vil kunne levere.

Lagt online: 23.03.2018

For English version please see below

 

Strejke

ITS har for nærværende modtaget information om, at der er afgivet strejkevarsel for medarbejdere, der er ansat som Ingeniørassistenter og Håndværkere i Staten (Metal-overenskomstansatte). Varslet omfatter i underkanten af 10% af medarbejderne i ITS, dog primært ansatte i Support Services, og hårdest ramt er ITS’ kørende serviceteknikere.

Det er endnu ikke afdækket i hvilket omfang, medarbejdere omfattet af strejkevarslet er organiseret i forhandlingsberettigede organisationer, hvorfor det er usikkert, hvor mange der reelt vil strejke.

ITS vil under den varslede strejke kunne opretholde det normale serviceniveau med følgende undtagelser:

 • It-support: Den direkte brugeroplevede support vil være let reduceret, kritiske sager vil blive løst og kun sager med laveste prioritering forventes påvirket.
 • Netværks- og datacenterservice samt service på AV-installationer: Opsætning af nye servere i datacenter, fysisk arbejde på netværk og AV-installationer (fejlhåndtering, renovering og ny-installationer) vil være væsentligt påvirket. Ny-installation og renoveringer kan udskydes uden væsentlig gene, men særligt fysiske fejl på netværk vil kunne give gene.

Lockout

I forhold til den varslede lockout har ITS udelukkende anmodet om fritagelse af medarbejdere med hensyntagen til, at helt basal it-drift kan opretholdes på netværk og e-mail. Dette betyder, at det må forventes, at alle vil opleve væsentlig reduktion i den service, ITS udbyder.

Det er på nuværende tidspunkt ikke afdækket i hvilket omfang, medarbejdere er organiseret i forhandlingsberettigede organisationer. Nedenstående vurdering er lavet med udgangspunkt i, at kun fritagne medarbejdere og ledelsen vil møde på arbejde under lockout, og at blokade ikke hindrer disse i at møde på arbejdspladsen.

ITS vil under den varslede lockout kun kunne tilbyde en helt basal drift og ingen support, dette betyder specifikt:

 • Netværk og e-mail: Det kan forventes, at e-mail vil være fungerende, og det kan ligeledes forventes, at netværk generelt vil være fungerende. Der vil være et beredskab til at genoprette driften på dette, hvis der skulle komme udfald. Fysiske fejl på netværk vil give gene.
 • Øvrig it-drift: Driften af øvrige it-services vil ikke blive lukket, men såfremt der opstår fejl på en service, vil beredskabet ikke kunne genetablere normal drift, hvorfor servicen vil være utilgængelig.
 • It-indkøb: Der vil ikke blive ekspederet it-indkøb.
 • It-support: Der vil ikke være brugersupport – 99402020 og support@its.aau.dk vil ikke blive besvaret. De lokale servicedeske på alle campusser vil være lukkede. Der vil blive indtalt besked på 99402020 om, at supporten er lukket grundet lockout. De lokale servicedeske vil have opslag, som informerer om, at der er lukket grundet lockout.
 • Strategiarbejde, udvikling, systemforvaltning og projekter: Disse områder vil ikke være bemandede under lockout, hvorfor der ikke vil ske fremdrift på igangværende arbejde.

 

English version

 

Services offered by ITS during a labour dispute

AAU IT Services has sought to assess the possible consequences that the labour dispute (strike/lockout) might have on the services offered by ITS.

STRIKE

ITS has received information that a strike notice has been issued for staff members employed as engineer assistants and skilled workmen employed by the Danish state (staff members covered by the collective agreement of the Danish Metalworkers' Union). The strike notice is issued for less than 10% of ITS staff; however, this will primarily affect staff members employed in AAU Support Services and service technicians.

We have not yet uncovered the exact number of staff members who are covered by the strike and organised in trade unions with collective bargaining rights; therefore, we do not yet know exactly how many staff members will go on strike.

ITS expects to maintain its usual level of service during the strike; however, with the following exceptions:

 • IT support: The level of IT support will be slightly reduced; however, critical cases will be solved and only minor cases are expected to be affected by the strike.
 • Network services, data centre services and audio visual installation services, i.e. setting up new servers in data centres and the physical work involved in networks and audio visual installations (error handling procedures, renovation and new installations) will be affected significantly. New installations and renovations may be postponed without causing unnecessary nuisance, but physical network errors may cause inconvenience.

LOCKOUT

ITS has asked that some of its staff members be exempt from the lockout, thus allowing ITS to carry out basic IT operations on network and email. This means that the services offered by ITS may be affected significantly during a lockout.

We have not yet uncovered the exact number of staff members who are organised in trade unions with collective bargaining rights. The following assessment is based on the expectation that only staff members exempt from the lockout and the management will report to work as usual during the lockout unless they are hindered to do so by a picket line.

During the lockout, ITS will only carry out basic IT operations and cannot offer IT support, this means that the following services will be affected:

 • Network and email: The email system is expected to work as usual and the same is expected to apply to the AAU network. ITS will have a team ready in case of system failures. Physical network errors may cause inconvenience.
 • Other IT operations: The operation of other IT services will not be suspended; however, in case of system failures, the ITS team will not be able to restore normal operation and the services affected by the failure will be unavailable during the lockout.
 • Purchasing IT equipment: ITS will not be able to process orders on IT equipment during the lockout.
 • IT support: AAU IT Support will not respond to phone calls (+45 9940 2020) or emails (support@its.aau.dk) during the lockout. All local service desks on campus will be closed during the lockout. If you call +45 9940 2020 you will get a message informing you that the IT Support Services are closed during the lockout. If you visit your local service desk, you will find a message informing you that the service desk is closed during the lockout.
 • Strategy, development, systems management and projects: No staff members will be present during the lockout and there will be no progress within these areas.