AAU logo

It Services

Kurser i Videokonference

CAMPUS-TIL-CAMPUS UNDERVISNINGSAKTIVITETER MED VIDEO - ET KURSUS MED PÆDAGOGISK SIGTE

(English below – depending on the participants’ needs, we are ready to speak in English during the course)

Kurset har fokus på undervisningsperspektivet, når man underviser med brug af videokonference mellem flere lokationer, som mellem Aalborg, Esbjerg og København. Kernen i kurset er holdundervisning, men det inddrager også møder (projekter, administration, undervisningsplanlægning) og vejledning, og der vil være mulighed for at diskutere og afprøve forskellige setups, som er relevante for egen undervisning.
 

MÅLGRUPPE

Kurset er åbent for alle undervisere og vejledere, der ønsker at afprøve mulighederne ved de forskellige typer af videokonference.

Kurserne er i 2018 gratis for ansatte på AAU. I 2018 har vi et mindre udvalg af datoer til kurser end sidste år, men de er til gengæld er kurserne fortsat gratis. Såfremt en uddannelse, skole, hold af ansatte ønsker en særlig kursusdato udover de udbudte koster dette heldagskursus 30.000DKK (lige meget på hvilken campus) og det kræver minimum 6 personer. Desuden er man som før velkommen til at kontakte bhe@learning.aau.dk, hvis man ønsker et tilpasset kursus.

Jf. udsendte mails fra rektoratet, er det fra ledelsens side besluttet, at dette kursus er OBLIGATORISK FOR AAU-UNDERVISERE, DER BRUGER VIDEOKONFERENCE I DERES UNDERVISNING.

 

FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE

Hvis du ikke har undervist før, kan det være en fordel at have deltaget i det pædagogiske grundkursus, som LearningLab AAU udbyder.

 

FORM

Kurset afvikles over 1 dag fra kl 9-16. Vi vil både se på, hvordan forskellige undervisningstilgange kan afvikles, diskutere de udfordringer og muligheder der er, samt relatere til deltagernes egen undervisning (eller ønsker hertil). Er I en skole/uddannelse/afdeling, der vil have et samlet forløb? Kontakt os for nærmere aftale: Birgitte Henningsen bhe@learning.aau.dk

 

DATOER

E18 - 5              Samtidigt i København & Aalborg  /  torsdag 6. dec kl 9-16
 


TILMELDING

foregår via mail til Birgitte Henningsen – bhe@learning.aau.dk. Skriv blot i emnefeltet: ”Videokursus: deltager i E18 - XXX”, hvor xxx angiver det nummer du ser i listen herover. Du vil så modtage en outlook-kalenderindkaldelse som bekræftelse. Skulle der mod forventning være problemer med tilmeldingen, eller har du spørgsmål så kontakt, Birgitte via telefon:  26 80 27 29

DET ER VIGTIGT AT ACCEPTERE OUTLOOK-KALENDERINDKALDELSEN med funktionen "send svar", så vi ved, at du kommer, OG DET ER VIGTIGT AT MELDE AFBUD, HVIS DU IKKE KAN DELTAGE ved at afvise indkaldelsen, så andre har mulighed for at få pladsen.

 

KURSUSKOORDINATOR og UNDERVISERE

Rikke Ørngreen, forskningscenter for VidEO er kursuskoordinator og kurset gennemføres af undervisere fra forskningscenteret for VidEO samt medunderviser fra ITS videokonferencesupport.

 

MØDESTED

Kursusmodulerne udbydes både i Aalborg og København - og på opfordring kan det blive muligt i Esbjerg. Lokale og andre praktiske oplysninger oplyses efter tilmelding via en Outlook kalenderindkaldelse. Kurserne afholdes på dansk eller engelsk efter behov og tilmelding. Min. 6 deltagere og max. 12.

 

CAMPUS-TO-CAMPUS TEACHING ACTIVITIES WITH VIDEO - A COURSE WITH A PEDAGOGICAL SCOPE

This course focus on the teaching perspective, when teaching using video conference between several locations, for example between Aalborg, Esbjerg and Copenhagen. The core of the course is classroom teaching, but also includes various forms of video-based meetings (projects, administration, planning of teaching/courses) and supervision. Participants will have the opportunity both to discuss and try out various setups and relate them to their own teaching or supervisory situations.

 

TARGET GROUP

The course is open to all teachers and supervisors who wish to test the possibilities of the different types of video conferencing.

The courses are free of charge for AAU staff in 2018. It is possible to arrange additional courses - the prize is 30.000DKK and it requires a minimum of 6 persons. You are welcome to contact bhe@learning.aau.dk with questions on additional courses.

Cf. directions from the University management this course is MANDATORY FOR AAU-TEACHERS, WHO USE  VIDEO CONFERENCE IN THEIR TEACHING.

 

PREREQUISITES

If you have not been teaching before, it may be beneficial to fist participated in the “Basic course in higher education pedagogy”, which LearningLab AAU offers.

 

FORM AND PROCES

The course consist of a one day course. We will address both how different teaching approaches can be handled, discuss what we find challenging and advantageous, and relate it to the participants' own teaching (or the wishes you have for your teaching). If you as an organization (school, department or education) are interested in a course for your group of teachers/employees – then please contact us - Birgitte Henningsen bhe@learning.aau.dk.

 

DATES

E18 - 5              Simultaneous in Copenhagen & Aalborg /  6 December 09:00 to 16.00

 

REGISTRATION

Is done by mail to Birgitte Henningsen – bhe@learning.aau.dk . Please write in the subject: “Video course E18 - XXX”. Xxx refers to the number indicated in the list above. You will then receive an outlook meeting invitation as a confirmation. Should there contrary to expectations turn up challenges in the registration or should you have any questions, then please contact Birgitte at: mobile 26 80 27 29.

IT IS IMPORTANT TO ACCCEPT THE OUTLOOK MEETING INVITATION and select the option: ”send reply”. Then we know you are showing up. Also IT IS IMPORTANT TO GIVE NOTICE IN THE OUTLOOK MEETING INVITATION IF YOU HAVE TO CANCEL YOUT PARTICIPATION. This is done by rejecting the outlook invitation. In this case others who are interested can participate.

 

COURSE COORDINATOR and EDUCATORS

Rikke Ørngreen, The Research Center for VidEO is course coordinator. The educators are from The Research Center for VidEO and ITS Video Conferencing support.

 

LOCATION

The course modules are offered both in Aalborg and Copenhagen (and Esbjerg could be arranged). Room number and other practical information are forwarded in the outlook meeting invitation after registration.

The courses are held in Danish and English according to the needs and registration. Minimum 6 and maximum 12 participants.

It Services
Videokonference på AAU